RIKKEVOOLUKAITSEST

Standardi EVS-HD 60364-4-41:2017 uue redaktsiooni jõustumisega (alates augustist 2017) on kehtestatud lisanõuded pistikupesade ja väljas kasutatavate liikuvate seadmete ning eluruumide valgustite lõppahelate toitele. Standardi punktides 411.3.3 ja 411.3.4 toodud vastavad nõuded on kokkuvõtlikult järgmised:

1. Vahelduvvoolujuhistikes tuleb lisakaitse rikkevoolukaitseaparaadi abil, rakendumis-rikkevooluga mitte üle 30mA,   ette näha järgmistel juhtudel:

  • pistikupesadele nimivooluga kuni 32 A, mis on ette nähtud üldkasutuseks tavaisikute poolt;

Märkus: Erandi võib teha: 
- pistikupesade puhul, mida kasutatakse elektrialaisikute või ohuteadlike isikute järelevalve all, nt mõnes kaubandus või tööstuspaigaldises, 
- pistikupesade puhul, mis on spetsiaalselt ette nähtud eriseadmete ühendamiseks.

  • välisoludes kasutatavatele teisaldatavatele seadmetele nimivooluga kuni 32 A;
  • eluruumide kõikides valgusteid toitvates vahelduvvoolu-lõppahelates.

____________________________________________________________________________

Eesti Standardikeskuse küsimused standardimisorganisatsioonile CENELEC ülaltoodud nõude kohta:

Kas mõiste "ettenähtud üldkasutuseks tavaisikute poolt" laieneb ka kodumajapidamises kasutatavatele pistikupesadele, või tuleb lisakaitse tagada pistikupesadele, mis paigaldatakse üldkasutuses olevatesse kohtadesse?
Mis tingimustel võib lugeda elektrialaisikute või ohuteadlike isikute järelevalve nõude täidetuks? Kas selleks on piisav, kui elektripaigaldises korraldatakse käitu vastavalt standardi EN 50110-1 nõuetele?
Mida mõistetakse eriseadmete all? Kas nende hulka kuuluvad ka infotehnoloogiaseadmed?
______________________________________________________________________________

Vastus CENELEC -st :

My reply according your items is the following:

1 - the phrase "for use by ordinary persons and are intended for general use" is intended to cover also socket-outlets for domestic use: in addition the requirement is intended to provide additional protection in every place where the socket-outlets are to be used by ordinary persons. We inform you that in our National Standard we have clarified that the clear application of that requirement is practically limited to the domestic use.

2 - the terms "skilled persons" and "instructed persons" are to be intended according to the relevant BA4 and BA5 definitions, as reported in Part 3 of IEC 60364: EN 50110-1 is not an IEC Standard, but an European Standard.

3 - the words "particular item of equipment" are applicable to the particular cases where the socket-outlets are not intended to be used by everybody (e.g. they are located in places not intended to be easily accessible to everydody).

Kind regards
Giuseppe Bosisio
Secretary of CLC/SC 64

______________________________________________________________________________

CENELC-i vastuse mitteametlik tõlge:

Fraas "ette nähtud üldkasutuseks tavaisikute poolt"  hõlmab ka olmes kasutatavaid pistikupesi: täiendav nõue on ette nähtud lisakaitseks igas kohas, kus tavaisik saab pistikupesi kasutada.
Teile teadmiseks, et meie oma rahvuslikus standardis oleme selgitanud, et nõude tegelik rakendus piirdub praktiliselt ainult olme kasutusega.
Terminid "elektrialaisikute ja ohuteadlik isikute" vastavad IEC 60364 standardi osas 5 toodud BA4 ja BA5 definitsioonidele. Standard EN 50110-1 ei ole rahvusvaheline IEC standard, vaid Euroopa standard.
Mõiste "eriseadmed" on kohaldatav neil erijuhtudel, kus pistikupesad ei ole igaühele kasutamiseks ette nähtud. Näiteks kohtades, mis ei ole kergesti igaühele ligipääsetavad.