Privaatsusavaldus


Auditron OÜ klientidega usalduse loomise eesmärgil anname selles avalduses ülevaate meie äriühingus kehtivatest privaatsuspoliitika põhimõtetest.
Käesolev avaldus kehtib Auditron OÜ poolt pakutavale põhiteenusele, milleks on füüsiliste isikute elektrialaste täiendkoolituste korraldamine, nende isikute erialase kompetentsuse alahoiu ja täiendamise ning tegevusvaldkondade laiendamise eesmärgil. Antud privaatsusavaldus kuulub perioodilisele ülevaatamisele ja ajakohastamisele, vastavalt meie äriühingu teenuste profiili muutumisele.
OÜ Auditron poolt kogutavad isikuandmed
Täiendkoolituste ladusa korraldamise eesmärgil kogub Auditron OÜ oma klientide kohta järgmisi isikuandmeid:
1. Koolitatava nimi ja isikukood.
2. Koolitatava kontaktandmed:
- töökoht ja selle aadress, juhul kui arve väljastatakse ettevõttele,
- või elukoha aadress, juhul kui arve väljastatakse eraisikule,
- telefoni- või mobiiltelefoni number.
3. Isiku poolt taotletava, või temale varem väljastatud pädevustunnistuse klass.
Koolitatava isikukoodi vajame koolituse läbimist kinnitava tõendi vormistamiseks. Teave nimetatud isikuandmetest võib tulla meile ka elektronposti vahendusel kui palutakse meilt pakkumisi koolitusteenuste kohta või nõustutakse pakutavate teenuste tarnega. Lisaks võime saada koolitatavate kohta andmeid ka kolmandatelt osapooltelt, nt kui koolitatav registreeritakse teatud koolitusele tema tööandja algatusel.
Isikuandmete kasutamine
Auditron OÜ kogub oma asjaajamise juhendite alusel ainult töötlemiseks vajalikke isikuandmeid tulenevalt tegevusvaldkonnast. Töötleme klientide isikuandmeid ainult nende nõusolekul, näiteks lepingute vormistamisel, täiendkoolituste ettevalmistamisel, või konkreetsete ülesannete täitmisel seoses avaliku või äriühingu õigustatud huvidega.
Kliendi isikuandmed on vajalikud ühe või mitme järgmise ärilise eesmärgi jaoks:
• suhete juhtimine ja turundus;
• kokkulepete sõlmimine ja täitmine klientide, tarnijate ja äripartneritega;
• äriprotsesside läbiviimine, nende juhtimine ja aruandlus;
• seaduse järgimine;
• üksikisikute eluliste huvide kaitse.
Kui isikuandmete töötlemine põhineb kliendi nõusolekul, siis on tal õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta.


Isikuandmete hoidmine ja juurdepääs

Auditron OÜ kasutab klientide isikuandmete töötlemisel piisava turvalisuse tagamiseks ranget andmete hoiustamispoliitikat:
1. Andmete säilitamine e-registris - valdavalt isikute avaldused, ning koolitusel osalenud isikutele väljastatud tõendid.
2. Hoiustamine paberkandjal vastavates kaustades, - lepingud, koolitusel osalenute nimekirjad, palgaarvestuse dokumendid.
Nimetatud dokumentides olevatele andmetele on juurdepääs ainult isikuandmeid töötlevatel isikutel, kelledeks on eeskätt juhatuse liikmed või nende poolt vastutavaks määratud Auditron OÜ koosseisulised töötajad.
Isikuandmete hoidmise aeg sõltub töötlemise tüübist, mille on jaoks andmed vajalikud. Valdavalt on meie teenuste puhul isikuandmed pideva protsessi osaks, mistõttu need säilitatakse kuni konkreetse protsessi lõppemiseni. Kõikidel muudel juhtudel kustutatakse isikuandmed põhjendamatu viivituseta, kui need on oma eesmärgi täitnud, v.a juhul, kui ei kohaldata mingit seaduslikku hoidmisaega.
Isikuandmete jagamine
Auditron OÜ ei jaga meile usaldatud isikuandmeid kliendiga kooskõlastamata kolmandatele isikutele.
Meie kliendi õigused üksikisikuna
Auditron OÜ peab isikuandmete töötlemise käigus kinni EL-s kehtivast isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), mille põhjal kuulub kliendi õiguste hulka:
- saada teavet isikuandmete kogumise kohta,
- juurdepääs andmetele ja ebatäpsete andmete parandamine,
- esitada vastuväiteid meie äriühingus kehtestatud andmetöötluse reeglitele,
- õigus esitada nõuded andmete teisaldamiseks, kustutamiseks või täiendavaks töötlemiseks,
- põhjendatud juhtudel esitada kaebus andmekaitseasutusele.
Teave muudatustest, info saamine
Oluliste põhjendatud muudatuste sisseviimisel antud avaldusse, teavitab Auditron OÜ sellest üldiselt oma veebilehel või konkreetset klienti personaalselt e-maili või telefoni vahendusel.
Kui antud privaatsusavalduse põhimõtete ja kliendiga sõlmitavate lepingutingimuste vahel esineb vastuolu, siis loetakse lepingutingimused ülimuslikeks.
Kui kliendil on antud avalduses kajastatud põhimõtete kohta küsimusi, siis neid saab esitada meie juhatusele e-posti auditron@auditron.ee teel või telefonitsi: 5045230; 5016282.